همین الان با عضویت در فست سلکت، فروشگاه اینترنتی خود را ایجاد کنید.

تولید برق از میکرو بهاي باغچه

تولید برق از میکرو بهاي باغچه | دنیای تکنولوژی فست سلکت

خاك به صورت طبیعی داراي انواع مختلفی از میکرو بهاست و برخی میکروبها میتوانند جریان ضعیفی از الکتریسیته تولید کنند. در این میان، یک تیم نوآور به فکر ساخت دستگاهی براي نشان دادن این پدیده طبیعی به کودکان افتاد. این دستگاه نام دارد. (MudWatt)  مادوات در واقع یک ظرف داراي یک مدار ساده الکتریکی است که میتواند جریان ضعیف تولید شده توسط میکرو بها را کوچکی که در این مدار و روي LED در خاك دریافت و به ظرف قرار دارد، منتقل کند. براي استفاده از این دستگاه کافی است مقداري از خاك باغچه و نیز مقداري ماده غذایی نظیر سس گوجه فرنگی را ب هعنوان غذاي میکرو بها به آن اضافه کنید و به دلیل LED پس از گذشت چند ساعت شاهد چشمک زدن جریان الکتریسیته تولیدي باشید. اپلیکیشن ویژه مادوات م یتواند میزان جریان تولیدي و حتی حجم میکرو بهاي LED با اسکن موجود در خاك را نشان دهد.  • (بدون دیدگاه)
  • امتیاز

مطالب مرتبط