همین الان با عضویت در فست سلکت، فروشگاه اینترنتی خود را ایجاد کنید.

ناجی جاده ها

ناجی جاده ها | دنیای تکنولوژی فست سلکت

یکی از اصل یترین عوامل ایجاد تصادفات، خواب آلودگی راننده است. به همین دلیل در چند سال اخیر، نوآور يهاي متعددي در زمینه جلوگیري از به خواب رفتن راننده حین از (STEER) رانندگی طراحی شده است. گجتی جدید به نام رویکردي نوآورانه براي حل این مساله استفاده م یکند. کافی است راننده، این گجت را روي بازوي خود ببندد. استیر به لطف برخورداري از 16 حسگر مختلف که میتوانند ضربان قلب و نیز رسانایی پوست را به شکلی دقیق بسنجند، میزان خوا بآلودگی راننده را ارزیابی میکند. به محض اینکه این سامانه متوجه خواب آلودگی راننده شود، لرزشی را ایجاد میکند تا موجب افزایش سطح هوشیاري راننده شود. همچنین اگر سطح هوشیاري راننده بشدت کاهش یابد، یک شوك الکتریکی خفیف به او وارد میشود تا جلوي رویدادهاي نامطلوب بعدي گرفته شود. استیر قرار است با قیمت 199 یورو به بازار عرضه شود.  • (بدون دیدگاه)
  • امتیاز

مطالب مرتبط